1. species: Tetragnatha montana Simon, 1874

  Taxon group: spider (Araneae)

  Tetragnatha montana Simon, 1874
  Tetragnatha montana

 2. species: Tipula montana Curtis, 1834

  Taxon group: insect - true fly (Diptera)

  Tipula montana
  Tipula montana Curtis, 1834

 3. species: Protonemura montana Kimmins, 1941

  Taxon group: insect - stonefly (Plecoptera)

  Protonemura montana
  Protonemura montana Kimmins, 1941

 4. species: Philonotis fontana (Hedw.) Brid.  – Fountain Apple-moss

  Taxon group: moss

  Philonotis fontana
  Philonotis fontana (Hedw.) Brid.

 5. species: Macrophya (Macrophya) montana (Scopoli, 1763)

  Taxon group: insect - hymenopteran

  Macrophya (Macrophya) montana
  Macrophya (Macrophya) montana (Scopoli, 1763)

 6. species: Hybomitra montana (Meigen, 1820)  – Slender-horned Horsefly

  Taxon group: insect - true fly (Diptera)

  Hybomitra montana (Meigen, 1820)
  Hybomitra montana

 7. species: Cystopteris montana (Lam.) Desv.  – Mountain Bladder-fern

  Mountain Bladder-fern, Mountain Bladder-Fern

  Taxon group: fern

  Cystopteris montana (Lam.) Desv.
  Cystopteris montana

 8. species: Ena montana (Draparnaud, 1801)  – Mountain Bulin

  Taxon group: mollusc

  Ena montana
  Ena montana (Draparnaud, 1801)

 9. species: Jasione montana L.  – Sheep's-bit

  Sheep's-bit, Sheep's-Bit, Sheep's Bit

  Taxon group: flowering plant

  Jasione montana
  Jasione montana L.

 10. species: Poecile montana (Conrad von Baldenstein, 1827)  – Willow Tit

  Willow Tit, Willow Tit

  Poecile montana (Conrad von Baldenstein, 1827)
  Poecile montana